El Servei de Serveis Jurídics i Convenis (SJC) de l’Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos, és el responsable, des de 2014 de garantir el compliment de la legalitat vigent en l’elaboració dels convenis que se signen a la UPC, i que no es gestionen via CTT.

A tal efecte, en la revisió dels convenis el SJC procura:

-          Garantir el coneixement del contingut del conveni per part de les unitats i serveis implicats en el mateix.

-          Garantir el compliment dels compromisos que subscriu la universitat amb la signatura del conveni.

-          Millorar la imatge institucional.

-          Garantir la transparència i l’accés a la informació d’acord amb Llei de transparència.