Comparteix:

Presentació

Segons l'article 47, Capitol IV, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna.