Vés al contingut (premeu Retorn)

Circuit de Convenis

Circuit de tramitació de convenis


1. Proposta de conveni

1.1. Unitat Promotora

Poden impulsar/prendre la iniciativa de la tramitació d’un conveni:

 • El rector/vicerectores/gerent
 • El director o la directora d’una unitat acadèmica
 • El PDI
 • El PAS: Unitat Gestora (SGA, GRI, UTG..., etc.)

1.2 La unitat promotora del conveni, a través del tramitador, envia la proposta de conveni a la UCEV. La proposta de conveni s’ha d’enviar en format electrònic.(veure punt 5)

1.3. En cas de convenis institucionals, la proposta de conveni l’elabora la UCEV, a petició de qualsevol membre del Consell de Direcció.

 

2. Revisió del conveni per la UCEV

2.1. La revisió del conveni per part de la UCEV comporta l’acompliment dels tràmits següents:

 a. Donar d’alta el conveni a l'aplicació de convenis g-convenis, el que permetrà conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació del conveni.

 b. Classificar els convenis segons la seva tipologia.

 c. Revisar la proposta de conveni per garantir:

 • La competència i les facultats dels signants del conveni.
 • Que conté els requisits i les clàusules estàndards dels convenis (data, identificació dels signants, clàusules de confidencialitat, LOPD, vigència, transparència...).
 • La forma del conveni (imatge corporativa, correcció lingüística...).
 • L’ús adequat de la marca UPC, d’acord amb el Servei de Comunicació.

A tal efecte, la UCEV pot sol·licitar l’assessorament que requereixi d’altres serveis i unitats (ex. Serveis Jurídics, Servei d’Economia...)


3. Control de la Memòria Justificativa (Certificat d’assumpció de compromisos)

La UCEV genera la Memòria Justificativa a  g-convenis, amb la informació que ha de proporcionar el tramitador:

 • Qui és el promotor i la seva Unitat Acadèmica.
 • Si el conveni implica algun compromís d’espais, de personal, o obligacions respecte a altres unitats o serveis de la UPC.
 • Si el conveni implica compromís de despesa de la UPC, cal anotar les dades següents: exercicis pressupostaris en els que està prevista despesa i concepte pressupostari.
 • Si es tracta de convenis que preveuen operacions jurídiques patrimonials, cal seguir els procediment previstos a la legislació específica (Servei de Patrimoni).

 Els vits-i-plaus d'aquesta Memòria es tramiten via Portafirmes UPC, (cal usuari i password intranet). Les persones que han de signar-la rebran un mail amb la notificació corresponent

 

4. Validacio del conveni

4.1. La UCEV genera el fitxer de la validació del conveni a g-convenis, amb indicació dels responsables que han de validar el conveni

 • Directors/es d’Àrea
 • La gerent
 • El vicerector o vicerectora competent

A tots els convenis que comportin un compromís de despesa per a la UPC, a més del Director d’Àrea competent, signa també la validació del conveni el Director d’Àrea d’Economia i Serveis.

 

5. Signatura del conveni

5.1. Cal informar a g-convenis si el conveni:

- se signa en paper o amb signatura digital,

- si primer signa la UPC o l'altra part.

- si la signatura del conveni és amb protocol.

- si conté informació confidencial i per tant no es pot publicar al Portal de Transparència

 

6. Arxiu dels convenis

6.1. Convenis amb signatura electrònica: passen directament del g-convenis al documentum.

6.2. Convenis amb signatura en paper: la UCEV indicarà quina és la unitat responsable de l'arxiu en funció de la seva classificació.